05/9/2017


Jouw kind inschrijven in onze school

Inschrijfbeleid conform de regelgeving van de Vlaamse gemeenschap

Volgende afspraken gelden voor de inschrijving van kinderen die instappen in het schooljaar, volgend op het huidige schooljaar:

 • Vanaf 1 september tot eind februari : voorinschrijving van broers of zussen of andere kinderen die in dezelfde wooneenheid wonen (b.v. kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen) en kinderen van personeel.
 • Vanaf 1 maart kunnen de andere kinderen ingeschreven worden voor zover de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.
 • De maximumcapaciteit voor onze school werd in principe vastgelegd:
  • Voor de kleuterschool Bloemendaal: 44 kinderen per geboortejaar
  • Voor de kleuterschool Elshout: 9 kinderen per geboortejaar
  • Voor de lagere school Bloemendaal: 50 kinderen per leerjaar


Let wel:

 • Kinderen kunnen zich steeds laten inschrijven voor het huidige schooljaar, als de maximumcapaciteit nog niet bereikt is voor de betrokken groepen en als zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Uitzondering: kleuters geboren in november of december en die pas het daaropvolgende schooljaar naar school gaan!

 • U schrijft deze kinderen ook in zoals de andere kinderen van hun geboortejaar, ondanks zij een schooljaar later naar school zullen gaan.

Bij de inschrijving dient een officieel document (meestal Identeitskaart of SIS-kaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (dit kan ook het trouwboekje of geboorte-uittreksel zijn) en de opgave van het rijksregisternummer (leerplichtcontrole).


Info
1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?
2. Voorwaarden om ingeschreven te worden. Wanneer wordt inschrijving geweigerd?
3, Wat bij een verhuizing - schoolverandering?
4. Moet mijn kind elke dag naar school komen?
5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kind toch naar school laat gaan?
6. Hoeveel kost een jaar kleuter- of lagere school?
7. Kunnen we vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?
8. Wat moet mijn kind meebrengen op de eerste schooldag?
9. Inschrijven in onze school: praktisch (op welke momenten - wat meebrengen?)
10. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?

1.1. Uw kleuter is ouder dan 2jaar en 6 maanden, maar nog geen 3 jaar:
Uw kind mag naar de school komen op de instapdag, volgend op de inschrijving. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

De instapdagen zijn:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie,
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie,
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie,
 • de eerste schooldag van februari,
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie,
 • de eerste schooldag na de paasvakantie.

Uw kind komt naar school wanneer het effectief zindelijk is.
Als je van school wil veranderen tijdens deze periode (b.v. verhuizing), en je kind gaat reeds effectief naar school, mag je kind zonder onderbreking in de nieuwe school ingeschreven worden .

1.2. Je kind is 3 jaar geworden
Kinderen mogen op elk moment instappen vanaf de dag dat zij 3 jaar geworden zijn. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

2. Voorwaarden om ingeschreven te worden

Basisscholen zijn gebonden aan het ‘inschrijfrecht’, een voorwaarde die de Vlaamse overheid oplegt voor subsidiëring.

 • U verklaart zich akkoord met het schoolreglement.
 • Uw kleuter mag effectief naar school komen wanneer hij /zij effectief zindelijk is.
 • De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

  Een inschrijving van een leerling wordt geweigerd: :
 • Wanneer de leerling op zijn/haar eerste schooldag niet kan voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het onderwijsniveau waarin hij/zij heeft ingeschreven MOET de leerling geweigerd worden. (b.v. het kind is te jong, het heeft te weinig dagen kleuteronderwijs voor de eerste klas, ...)
 • als de maximumcapaciteit van de gewenste klas (LS) of leeftijdsgroep (KS) is bereikt.
Ouders kunnen hun kind toch aanmelden en op de wachtlijst zetten. De eerstvolgende vrije plaats is dan voor hen.
 • wanneer ouders niet akkoord gaan met het schoolreglement en het pedagogisch project.
 • Wanneer een een kind wordt ingeschreven met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs. In dit geval zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging.
Het onderzoek gebeurt in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam. De directeur zal de odues toelichting geven bij de beslissing van e klassenraad. Een weigering wordt schriftelijk medegedeeld. Een klachtenprocedure is mogelijk.
 • wanneer de leerling het vorige of daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten werd.

3. Wat bij een verhuizing?

Als je kind van school verandert, dan is de “nieuwe” school verplicht om dit aan de “oude” school te melden. Na deze melding, die door de ouders ondertekend moet worden, is de overstap definitief.
Om een overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen is het zinvol om dit tijdig te bespreken met de school (directie, zorgcoördinator, klasleerkracht).

4. Moet mijn kind elke dag naar school komen?

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer uw kind op die leeftijd nog in de kleuterschool blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de leerplicht en moet het naar school gaan.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar het eerste leerjaar stappen evenals een achtste jaar in de lagere school doorbrengen kan enkel na kennisgeving van, en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

Als u uw niet leerplichtige kleuter ingeschreven hebt, moet hij / zij niet effectief naar school komen. Kleuters vallen niet onder de leerplicht en moeten dus niet elke dag of de volledige dag aanwezig zijn.
Het is ook belangrijk dat uw kind klaar is om naar school te gaan.
Of een kind al dan niet rijp is om naar school te komen, hangt af van verschillende factoren (zindelijkheid, slapen, zelfredzaamheid, taalvaardigheid,...)
Of uw kind een volledige of halve dag naar school komt is afhankelijk van wat het kind zelf aankan en van de gezinsomstandigheden.

5. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?

Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is belangrijk.
De kleuterleidsters werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de spontane groei naar rijpheid voor de lagere school.
Uw kind krijgt er vaardigheden (taalverwerving, sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid,...) en de eerste wereldverkennende inhouden aangeboden. Het lager onderwijs bouwt verder op deze, in de kleuterschool aangeleerde, vaardigheden.
Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

6. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?

Neen, de toegang tot het basisonderwijs is gratis.
Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw kind.

 • De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur (cf. schoolreglement).
 • We verwachten dat de kinderen voor het zwemmen beschikken over een zwembroek / badpak. Voor de gymlessen vragen we dat de ouders pantoffels aanschaffen, witte sokken en een blauw broekje. Dat broekje en de T-shirt met logo van de school is via de gymjuf verkrijgbaar.
 • Sommige kosten (middagopvang, voor- en nabewaking, tijdschriften, …) horen strikt genomen niet tot de kernopdracht van de school, en vallen ook niet onder de maximumfactuurregeling.
 • De kosten van voor- en nabewaking en het middagtoezicht zijn fiscaal aftrekbaar op uw belastingsaangifte.

7. Kunnen wij vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?

Telkens op donderdagnamidag voor elke instapdatum mogen de kleuters die voor de eerste keer naar school gaan een kijkje komen nemen in hun klasje. Uw kleuter mag dan al eens komen spelen. De ouders kunnen kijken hoe het er in de klas aan toe gaat en kunnen de juf beter leren kennen.
Als uw kind vooraf ingeschreven is, krijgt u een persoonlijke uitnodiging voor het info-speeluurtje.
Op het einde van de grote vakantie is er voor alle nieuwe kinderen (kleuter- en lagere schoo) een onthaalmoment, waarbij de kinderen en hun ouders kennis kunnen maken met de klasleerkracht die het komende jaar uw kind zal begeleiden.

8. Wat moet mijn kind meebrengen op de eerste schooldag?

Kleuters:
Uw kind brengt een boekentasje of een rugzakje (dat uw kind zelf kan openen) mee naar school. Daarin zit:

 • een reservebroekje (= onderbroek+broek) (jongste kleuters)
 • een koek zonder chocolade of fruit (gesneden in een doosje)
 • een flesje water
 • eventueel, boterhammen voor tijdens de middagpauze

Lagere school:

 • Boekentas en pennenzak
 • Eventueel, boterhammen voor tijdens de middagpauze

Voor al de andere zaken zorgt de school.

9. Inschrijven in onze school: praktisch (op welke momenten - wat meebrengen?)

Bel (of mail) best op voorhand voor een afspraak zodat we voldoende tijd kunnen maken om je volledig te informeren. Sommige dagen zijn reeds ingenomen (vergaderingen, afspraken, ...) . Indien nodig zoeken we naar een geschikt moment indien de voorgestelde uren niet mogelijk zouden zijn.

Inschrijven kan cf. de opgelegde regeling van de Vlaamse Gemeenschap (zie hoger!):

 • Voor het huidige schooljaar (start op 1 september, loopt tot 31 augustus)
  • altijd, voor zover er plaats is cf. de maximumcapaciteit
 • Voor het daaropvolgend schooljaar (tot de maximumcapaciteit bereikt is):
  • Broers en zussen en andere kinderen die in eenzelfde woning wonen, kinderen van medewerkers van de school : vanaf 1 september
  • Alle andere kinderen: vanaf 1 maart
We raden nieuwe ouders aan om niet te wachten tot 1 maart om contact op te nemen met de school. Zij kunnen gedurende het ganse schooljaar een afspraak maken voor een onthaalgesprek. Vanaf 1 maart kunnen alle ouders dit dit wensen hun inschrijvingsformulier binnenbrengen en het aanmeldingsformulier tekenen. De inschrijving zullen chronologisch worden opgelijst.

Vergeet de identiteitskaart of sis-kaart van je kind niet bij de inschrijving, of een ander identificatiedocument met het rijksregisternummer op. Als jouw kind (nog) geen rijksregisternummer heeft, dan gebruiken we het paspoort of een ander document (zie §7).

10. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?

Je kan inschrijven (rekening houdend met wettelijke regelingen en termijnen):

 • op schooldagen, na telefonische afspraak met het schoolsecretariaat
 • in de zomervakantie (eerste week van juli en laatste week van augustus, na telefonische afspraak)

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, dit kan zijn:

 • Identiteitskaart of SIS kaart
 • een uitreksel uit de geboorteakte
 • het trouwboekje van de ouders
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

We vragen:

 • om het inschrijvingsregister te ondertekenen,
 • het schoolreglement en het pedagogisch project te onderschrijven.

Vervolgens wordt een inschrijvingsformulier ingevuld (naam, adres, telefoonnummers, medische informatie,...) en enkele andere formulieren ( Opvang na de schooluren, vakantieregeling, …)
In de schoolkrant die je nog meekrijgt, vind je praktische informatie over de werking van de school.

Print deze pagina